DevOps اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از روش‌ها استفاده می‌شود که توسعه نرم‌افزار و عملیات فناوری اطلاعات را برای دستیابی به همکاری، کارایی و بهره‌وری بهتر ترکیب می‌کنند. این اصطلاح ترکیبی از "توسعه" و "عملیات" است که نشان‌دهنده ادغام دو تیم سنتی مجزا است که برای...